Čo je responzívnosť / responzívny dizajn

Res­pon­zív­ny di­zajn je po­mer­ne mla­dý od­bor webo­vé­ho di­zaj­nu. Vzni­kol ako dôsledok čoraz častejšieho zobrazovania stránok na mo­bil­ných za­ria­de­niach.

Štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­ple­ja smar­tfó­nov je 640px prípadne aj menej, tak­že z bež­nej strán­ky so šír­kou 1200 pixelov návštevník vidí asi 1/2 šírky stránky časť.A musí tak scrolovať jednak smerom dolu a jednak do boku.

 

Webo­ví di­zaj­né­ri teda stáli pred di­le­mou, ako sa no­vé­mu tren­du pris­pô­so­biť. Pr­vým štá­diom bol vý­voj sa­mos­tat­nej mo­bil­nej webo­vej strán­ky. Prinášal to však viacero problémov a v podstate sa jednalo o naprogramovanie dvoch separátnych systémov, čiže to bolo náročnejšie pre codera a tým pádom aj drakšie, náročnejšie na správu a aktualizáciu.

 

K šir­šie­mu roz­vo­ju res­pon­zív­ne­ho di­zaj­nu pris­pe­lo nie­koľ­ko zá­sad­ných tech­nic­kých zlep­še­ní – ob­ja­vi­lo sa množ­stvo fra­mewor­kov na tvor­bu flexibil­né­ho roz­lo­že­nia strá­nok, kto­ré sa pris­pô­so­bí roz­me­rom pre­hlia­da­ča. Me­dzi prie­kop­ní­kov mô­že­me za­ra­diť Bootstrap. Ide o de­fi­ní­cie zob­ra­ze­nia webo­vej strán­ky, kto­ré sa ak­ti­vu­jú len na za­ria­de­niach s ur­či­tý­mi vlas­tnos­ťa­mi – šír­kou dis­ple­ja. Prá­ve vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii je mož­né, aby jed­na a tá is­tá webo­vá strán­ka vy­ze­ra­la na kaž­dom za­ria­de­ní inak. Nap­rík­lad pri šír­ke ok­na pre­hlia­da­ča 1200 pixelov zob­ra­zí­me 3 stĺpce a pri šír­ke 480 pixelov 1 stĺpec. Môžem tiež nadstaviť aby sa na mobiloch zobrazovali niektoré prvky a na PC nie a naopak. To je dôležité pre prehľadnosť webu, lebo nie všetko je čo dobré a dizajnovo na PC je potrebné napríklad na mobile, kde sa skôr snažíme urobiť veci čo najjednotnejšie aby boli na malé obrazovky maximálne využité na užitočné veci.

 

A má vyžnam prerábať stránky alebo vytvárať ich ako responzívne? No, prístupy cez mobilné zariadenia už prebehli prístupy cez klasické PC, takže určite áno, a čím skôr tým lepšie pre vás.

 

Tiež Google už dlho hlása tendenciu penalizovať weby, ktoré nie sú prispôsobené mobilným zariadeniam, minimálne teda pri vyhľadávaní cez mobilné zariadenia. Ono sa to nie úplne asi momentálne deje, ale určite v tomto trende bude google pokračovať a tlačiť na responzívnosť webov, čiže sa vám môže stať, že za nejaký čas budete cez PC na prvej strane v google , zatiaľ čo pri vyhľadaní cez mobil nebudete ani v 50-tke.